Contoh Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Mudharabah

surat perjanjianSURAT PERJANJIAN KERJASAMA USAHA

Nomor : 0005/A.1/PKSU/KSUS-aq/ADM/XII/2010

Bismillahirrahmaanirrahiem

MUKADDIMAH

“Aku adalah pihak ke tiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan syirkah, selama salah seorang di antara mereka tidak berkhianat kepada kawan syarikatnya. Apabila di antara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka .”

(Hadits Qudsi, Imam Daruquthni dari Abu Hurairah r.a.)

Pada hari ini,  ……………….. tanggal ……………………………….  ,kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1.      Nama               : H. ARISWAN

Jabatan            : Pemilik

Perusahaan      : CV. ARRAY

Alamat            : Jalan Sukamenak No. 145 Kopo Bandung

No. Tlp.           : (022) 290000

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV ARRAY selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2.      Nama               : H. AWAN, S.E.

Jabatan            : Ketua Koperasi

Perusahaan      : Koperasi Serba Usaha (KSU) Syariah al-Qudwah

Alamat            : Jalan Ampera No. 21 Tasikmalaya

No. Tlp.           : (0265) 329831

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi Serba Usaha (KSU) Syariah al-Qudwah selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Secara bersama-sama kedua pihak bersepakat untuk mengadakan perjanjian bersyarikat dalam usaha pengadaan obat herbal dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

BENTUK KERJASAMA

1.      Pihak Pertama selaku pemilik obat herbal (shahibul maal), menyerahkan obat herbal tertentu kepada Pihak Kedua untuk dijual di KSU Syariah al-Qudwah;

2.      Pihak Kedua selaku pengelola (mudharib) dari Pihak Pertama, mengelola suatu usaha tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 1(satu) ayat 1;

3.      Pihak Kedua menerima sejumlah modal dalam bentuk barang dari Pihak Pertama, yang diserahkan setelah perjanjian ini disepakati dan ditandatangani.

 Pasal 2

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1.      Membantu kelancaran usaha yang dilakukan oleh Pihak Kedua;

2.      Menyediakan Brosur dan Obat Herbal ketika Pihak Kedua membutuhkan;

3.      Jika Produk yang tidak laku, maka pihak pertama berhak menarik kembali produk yang tidak laku tersebut.

Pasal 3

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1.      Mempromosikan penjualan obat herbal;

2.      Membantu kelancaran penjualan obat herbal;

3.      Mendistribusikan brosur obat herbal;

4.      Membayar setiap pembelian produk obat herbal laku terjual dalam tempo tertentu, maksimal satu bulan sekali;

5.      Harga jual obat herbal ditentukan oleh Pihak Kedua;

6.      Mengembalikan produk yang tidak laku ke Pihak Pertama;

7.      Selama perjanjian ini berlangsung, Pihak Kedua tidak dibenarkan untuk menerima jenis obat yang disediakan oleh Pihak Pertama dari supplier lain.

8.      Menyampaikan laporan penjualan rutin setiap satu bulan sekali.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1.      Perjanjian ini berlaku dari tanggal 1 Januari tahun 2011, dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2012;

2.      Perjanjian ini dapat diperpanjang apabila telah terdapat kesepakatan diantara kedua belah pihak.

Pasal 5

PENUTUP

1.      Sekiranya ada perubahan harga masuk PIHAK PERTAMA akan memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku harga yang lama berakhir.

2.      Apabila terjadi penyimpangan dari ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini yang dilakukan oleh salah satu pihak, baik disengaja maupun tidak disengaja maka pihak pihak yang lain berhak mengambil keputusan secara sepihak;

3.      Apabila terjadi perselisihan mengenai kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mupakat.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 

 

PIHAK PERTAMA

H. ARISWAN

PIHAK KEDUA

H. AWAN, S.E

Saksi-saksi:

 

1.      ……………………………..        (                                     )

2.      ……………………………….     (                                     )

 

Leave a Reply